TOLL FREE-16602345001
  • Home
  • Saving & Deposit

बचत सेवाः      
संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुबाट मुख्यरुपमा निम्न बमोजिमको बचत संकलन गर्ने गरेको छ ।
क्र.स बचतको नाम व्याज दर   
सहारा स्पेसल बचत(ऐच्छिक)    
नियमित (मासिक÷समुह) बचत    
बाल बचत    
शिक्षा बचत    
जेष्ठ नागरिक बचत    
सहारा रेमिट बचत    
किसान बचत    
रक्षा बचत    
दम्पत्ती बचत    
१० इकाई बचत    
११ धनलक्ष्मी बचत    
१२ कर्मचारी बचत    
१३ सन्तती बचत    
१४ संस्थागत बचत    
१५ अक्षय कोष बचत    
१६ बिपद्मोचन बचत    
१७ ऐच्छिक÷व्यक्तिगत बचत    
१८ समुह कोष बचत    
१९ उपकार बचत    
       
       
२० आवधिक बचत    
       

© Copyright 2023. All Rights Reserved.